Welkom

Over ons

Diensten

Producten

Maatschappelijk betrokken

Algemene Voorwaarden

Contact
E-assessment
MBTI
Talent Motivatie Analyse
LSI
Leiderschap Invloed
OCI
OCI

Cultuur heeft te maken met normen en waarden van mensen in een bepaalde omgeving, maar ook met houding en gedrag. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur die bestaat uit een verzameling van geschreven en ongeschreven regels. Deze ‘regels’ leiden tot gedeelde verwachtingspatronen waaraan degenen die deel uitmaken van die cultuur moeten voldoen. De organisatiecultuur bepaalt wat in een organisatie ‘done’ en ‘not done’ is.

Cultuur is een belangrijk bindmiddel in de organisatie en maakt daarmee deel uit van de identiteit van die organisatie. Echter, onbedoeld kunnen bepaalde aspecten van die cultuur veranderingen in de gewenste richting in de weg staan. Om duidelijk te krijgen in hoeverre de huidige cultuur de gewenste veranderingen in de organisatie ondersteunt, dan wel belemmert, kunnen we voor u een cultuurdiagnose uitvoeren. Tevens biedt deze diagnose aanknopingspunten voor maatregelen om te komen tot de gewenste cultuur.
Wat is de Organisatie Cultuur Inventarisatie?
Deze cultuurmeting is gebaseerd op de Organisatie Cultuur Inventarisatie (OCI) van Human Synergistics, een gevalideerd en wereldwijd toegepast meetinstrument. De OCI brengt de gedragpatronen binnen de organisatie in beeld en herleidt deze tot twaalf cultuurstijlen. Deze stijlen zijn in meerdere of mindere mate op uw organisatie van toepassing. Door de scores op alle stijlen uit te zetten in een cirkel, ontstaat een cultuurprofiel van uw organisatie (-onderdeel). Hieruit wordt bijvoorbeeld duidelijk of uw organisatiecultuur meer extern/prestatie gericht of intern gericht is, meer gericht op ontwikkeling en groei of vooral op behoud en zekerheid, meer relatiegericht of competitief.

Deze diagnose is een doeltreffend instrument om de cultuur in uw organisatie bespreekbaar te maken en vervolgens te beïnvloeden. De analyse biedt een goede basis om te bepalen welke cultuurelementen passend zijn voor uw strategie en eventueel versterkt kunnen worden en welke ineffectief zijn en derhalve afgezwakt moeten worden. We kijken daarbij met name naar stijl van leidinggeven, klantgerichtheid, besluitvormingsstructuur, communicatiestructuur.                                            
Door middel van de OCI kunt u bijvoorbeeld een antwoord krijgen op de volgende vragen:
 • welke stijl (-en) zijn dominant?
 • hoe sterk is de (sub-) cultuur?
 • welke cultuuraspecten werken voor en welke tegen onze doelstellingen?
 • aan welke gebieden moet gewerkt worden waardoor gewenste doelen kunnen worden bereikt?
 • hoe kunnen we vaststellen of de gewenste veranderingen bereikt zijn?
 • waar bestaan weerstanden tegen veranderingen?
 • hoe servicegericht is de organisatie?
 • hoe marktgericht is de organisatie?
 • hoe is de veerkracht van de organisatie?
 • welke cultuurfactoren zijn van invloed op ziekte en verzuim?

Wanneer kan OCI worden gebruikt?
OCI kan op elk (management-) niveau in de organisatie gebruikt worden, zowel in trajecten waarin problemen en doelstellingen nog geformuleerd moeten worden als waarin dat al gebeurd is.

 • Verhoging van algehele effectiviteit
 • Verbetering van marktgerichtheid
 • Verander(en)de omgeving
 • Verandering van doelstellingen
 • Terugdringen van verzuim en personeelsverloop
 • Fusies
 • Privatiseringen
 • Etc.
 Waarom kiezen voor het instrument Organisatie Cultuur Inventarisatie?
 • Betrouwbaar door veilige (anonieme) inventarisatie
 • Wetenschappelijk onderbouwd (met studies van meer dan 20.000 mensen in 100 multinationals)
 • OCI is een zeer concreet instrument dat organisatie cultuur zichtbaar, bespreekbaar én veranderbaar maakt
Hoe werkt OCI?
Het werken met OCI gebeurt in vijf stappen:
 1. Het invullen van vragenlijsten. Benodigde tijd voor het invullen van de vragenlijst 20 minuten
 2. het berekenen van de ruwe scores voor de 12 stijlen en het intekenen van de profielen (het formulier drukt door en is voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing, zodat het zonder begeleiding gebruikt kan worden), en eventueel het samenvoegen van meerdere profielen;
 3. het vergelijken van deze profielen met een ideaalprofiel;
 4. het opstellen van een ontwikkelingsplan;
 5. het na verloop van tijd uitvoeren van een hermeting om te zien of de gestelde doelen bereikt zijn.  
Copyrights HR Coach BV. Alle rechten voorbehouden.